ons programma

VOOR AMBACHT

Verkiezingsprogramma Ambacht Uw Belang 2022-2026

Cultuur

Voor Ambacht Uw Belang, een lokale conservatieve politieke partij, is cultuur het cement van onze samenleving. Als inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht hecht u veel waarde aan onze dorpse cultuur. Die dorpse cultuur heeft diepe wortels in onze Christelijke normen en waarden. Wortels die wij in takt willen laten. Een ieder die nieuw is in Hendrik-Ido-Ambacht dient zich zo snel als mogelijk bekend te maken met de dorpse cultuur. Een cultuur van normen en waarden welke enkele decennia terug gewoon waren en tegen balorige jeugd werd gezegd gedraag je. Vandaag de dag zal je dat niet veel meer horen bij ouders echter fatsoenlijk gedrag is niets mis mee en verdient nog steeds opvolging. Een cultuur waar wederzijds respect bestaat en waar drang en dwang niet in voorkomen.

De vertaling naar de lokale politiek is voor Ambacht Uw Belang terug te brengen tot het volgende begrip; laat de burger en de ondernemer zo veel als mogelijk vrij om te besluiten wat zij doen op welke dag dan ook. Burgers en ondernemers weten doordachte keuzes te maken, zij hoeven hier niet in beknot te worden door een lokale overheid. Of men op welke dag dan ook iets wil ondernemen is aan die burgers en ondernemers, een ieder is daar volledig vrij in. Ambacht Uw Belang gaat er van uit dat die burgers en ondernemers zich fatsoenlijk gedragen en wederzijds respect betonen.

De andere cultuur, ook wel eens uitvoerende kunst genoemd, is een pure aangelegenheid voor die partijen die zich daar mee bezig houden. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht faciliteert in deze door een prachtige voorziening te leveren en die in stand te houden. Voor het overige stellen wij dat kunst zichzelf bedruipt en tegen kostprijs plus opslag aangeboden wordt aan belangstellenden.

Wonen

Wonen in Hendrik-Ido-Ambacht is een genot. De bevolkingsgroei in de afgelopen decennia is daar een lichtend voorbeeld van. Met een ruime 31.000 inwoners is Hendrik-Ido-Ambacht een flinke gemeenschap geworden. Met de laatste projecten in de Volgerlanden-Oost nadert Hendrik-Ido-Ambacht het einde van de autonome groei. Ambacht Uw Belang moet helaas constateren dat er voor starters op de woningmarkt weinig aanbod is.
Ambacht Uw belang zou dan ook graag zien dat in de toekomst vrijkomende bouwgrond tegen verwervingskosten aan woningbouwcorporatie Rhiant wordt aangeboden. Rhiant kan hierop dan starterswoningen, voor Ambachtse jongeren, in de sociale huur en koopmarkt aanbieden. Voor de sociale koopmarkt zien wij een hernieuwde toekomst voor het Maatschappelijk gebonden Eigendom zodat hier niet mee gespeculeerd wordt. Een eigen woning ziet Ambacht Uw Belang als een investering voor later, zeg maar een pensioen voorziening in plaats van een financieel vehikel waar mee gespeculeerd wordt. Prudent zorgen voor je oude dag is geen onverstandige keuze.
Wij vinden dat er aantrekkelijke seniorenappartementen gebouwd moeten worden in verschillende prijsklassen. Dat is de manier om doorstroming te krijgen, senioren prettig te laten wonen en de zorgkosten te beperken.
Zelfbewoningsplicht voor eigenaren van koopwoningen. Wij willen geen gemeente worden waar buitenlandse investeerders onze koophuizen opkopen om deze tegen zeer hoge huurprijzen te verhuren.
Naast een taak voor starters ziet Ambacht Uw Belang ook de jaarlijks terugkerende rijksopdracht om statushouders te huisvesten. Het doet ons geen plezier dat hier de sociale woningvoorraad aan wordt opgeofferd. Ambachters die al jaren staan ingeschreven worden voorbij gestreefd door statushouders. In onze visie dienen we voor statushouders tijdelijke woonruimte aan te bieden tot zij kunnen terug keren naar de regio waar zij vandaan kwamen. Om voldoende tijdelijk woonruimte te creëren moeten we kijken naar plaatsen waar omgebouwde 20 voetcontainers kunnen worden geplaatst als huisvesting. Ervaring met omgebouwde containers is volop aanwezig bij studentenhuisvestingorganisaties. Daar hoeven wij in Ambacht het wiel niet opnieuw voor uit te vinden.

Veiligheid

Onderstaande tekst staan wij nog steeds achter, echter wij hebben het gevoel dat het qua veiligheid en overlast de laatste tijd beter gaat. Overleg tussen de jongeren, de buurtbewoners en de wijkagent aan de voorkant van het probleem hebben positieve invloed. Ook bij ouderen is het lontje soms te kort. Samen praten en flexibel zijn is belangrijk.
Veiligheid en het veiligheidsgevoel is voor Ambacht Uw Belang heel belangrijk. Dit heeft de hoogste prioriteit. Hoever mogen groepen jongeren gaan met intimidatie, schelden en geweld op hangplekken of op school? Als praten niet meer helpt dan moet je als overheid durven aanpakken! Financieel, taakstraffen of regelmatig oppakken voor verhoor. De taakstraf moet ook gecontroleerd en uitgevoerd worden. Hier is nog veel winst te behalen via de opvoeding en school. Cameratoezicht, waar regelmatig onoplosbare overlast is. Om o.a voertuigendiefstal tegen te gaan cameratoezicht bij de toegangs- en uitgangswegen van Hendrik-Ido-Ambacht. (maximaal duur van 48 of 72 uur daarna automatisch wissen)
Ouders moeten financieel aangesproken kunnen worden bij overlast of schade door hun kinderen. Ouders zijn tenslotte verantwoordelijk voor hun kinderen en niet de maatschappij. Als ouders niet in staat zijn hun kinderen aan te kunnen, dan eventueel jeugdzorg inschakelen.
Controle in de avonduren in het weekeinde door politie of een BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Deze kunnen en moeten streng handhavend optreden. Het is aangetoond dat dit preventief werkt! Burgerparticipatie speelt hierbij een belangrijke rol. Samen de wijk verbeteren en veiliger maken.
De politie moet weer durven optreden en zich gesteund voelen door ons rechtssysteem. Recentelijk is het veiligheidsgevoel omlaag gegaan. Het gemis aan toezicht op straat wordt merkbaar. Ambacht Uw Belang wil dat de burgemeester in de driehoek zich sterker maakt voor meer toezicht en handhaving.

Welzijn

Waar cultuur het cement van de samenleving is, is welzijn een van de bouwstenen van de samenleving. Welzijn valt op vele manieren in te vullen. Ambacht Uw belang zou het willen omschrijven als; Een gezonde mens in een gezond lichaam in een prettige omgeving. Mede dankzij een amendement van Ambacht Uw Belang, wat breed werd gesteund door de overige partijen, heeft Hendrik-Ido-Ambacht nu een mooi vergroot nieuw skatepark waar de jeugd deze sport kan beoefenen.
De gezonde mens is waar de komende jaren aandacht voor zal zijn middels het preventieprogramma wat de afgelopen jaren is ontwikkeld. Het gezonde lichaam kan op 2 manieren bereikt worden, gezondere voeding en meer bewegen. Als de afgelopen 2 jaar ons iets geleerd heeft dan is het dat een gezonde weerstand je sneller hersteld. Qua meer bewegen dienen we op 2 sporen in te zetten. Bewegen in verenigingsverband en het individueel bewegen. Bewegen of sporten in verenigingsverband dient zo veel als mogelijk gefaciliteerd te worden door de gemeente. Iets wat de afgelopen jaren ook heeft plaats gevonden. De groei van de verenigingen wordt echter bemoeilijkt door het bereiken van de fysieke grenzen van de groei van sportlocaties. Verenigingen zullen hier creatief mee moeten om gaan.
Om het individueel bewegen te stimuleren en faciliteren dienen we het onderhoud aan de buitenruimte, met name de voet- en fietspaden zo optimaal mogelijk uit te voeren. Volgens de wetenschap is dagelijks 45 tot 60 minuten wandelen voldoende om het lichaam in vorm te houden. Met een tempo van 4 tot 5 kilometer per uur komt men zo dicht in de buurt van de 10.000 stappen die men per dag aanbeveelt. Die 45 tot 60 minuten per dag hoeft men niet in een keer te doen het verdelen in 3 tot 4 korte wandelingen per dag is ook mogelijk. Hondenbezitters zouden op deze wijze makkelijk aan de dagelijks aanbevolen beweging komen. Dat brengt ons op een onvervulde wens van Ambacht Uw Belang, een aaneensluiting van de hondenuitlaat gebieden om zo een “rondje Ambacht” met Fikkie te kunnen doen.
De prettige omgeving, afgelopen periode was het plan om 500 extra bomen te planten. Die 500 extra bomen is nog niet helemaal klaar. Ambacht Uw Belang zou graag in de komende raadsperiode nogmaals extra bomen planten en wel 500 stuks. Bomen nemen regenwater op, zorgen voor zuurstof, nemen CO2 en fijnstof op en zorgen voor verkoeling. Een zeer welkome gast in Hendrik-Ido-Ambacht wat ons betreft. Het groenonderhoud, maaien van gras en snoeien van bomen en struiken zou wat ons betreft meer aandacht mogen krijgen. Naast mooi geschoren gazons moet er ook ruimte zijn voor ruigere stukken waar bloemen en kruiden kunnen groeien en er een gezond insectenleven zich kan ontwikkelen.

Zorg

De zorg dient in de komende raadsperiode meer dan normale aandacht te krijgen. Ongebreideld faciliteren van de (jeugd)zorgvraag leidt uiteindelijk tot grotere kosten en op termijn tot tekorten op de begroting. In de periode 2022-2026 zal duidelijk moeten worden wat onder de verantwoording, en daarmee financiering, van de zorg valt en wat elders ondergebracht dient te worden. Naast de financiële kant van de zorg zal er meer ingezet moeten worden op preventie. In de komende raadsperiode zal het preventieplan zich moeten bewijzen.
Naast het faciliteren van de (jeugd)zorg dient er ook oog te zijn voor de verkrijgbaarheid van zorg. Momenteel is er een tekort aan huisartsen en ook tandartsen in Hendrik-Ido-Ambacht. Daar waar een arts een vraag heeft voor een geschikte praktijkruimte dient de gemeente hier zo veel mogelijk in mee te werken om die vraag te kunnen vervullen.

Mobiliteit

De komende jaren zal de vraag naar mobiliteit veranderen. Wettelijke en Europese maatregelen zullen een verschuiving in mobiliteit laten zien. Meer elektrische voertuigen zullen een verhoogde parkeerdruk laten zien. Naast de parkeerdruk zal elektrificatie van het wagenpark in Hendrik-Ido-Ambacht ook andere uitdagingen met zich meebrengen, denk aan de hulpdiensten die anders moeten gaan optreden bij ongevallen waarbij elektrische voertuigen betrokken zijn.

Naast het oplossen van bovenstaand vraagstuk is er ook aandacht nodig voor diverse verkeersgevaarlijke situaties. Verkeer van ongelijke aard zal elkaar steeds vaker tegenkomen en voor gevaarlijke situaties zorgen. Ambacht Uw Belang zal hier voortdurend de aandacht voor vragen.

Het aanbod van openbaar vervoer zal continu gemonitord moeten worden. Met de oplevering van het waterbusplein krijgt Hendrik-Ido-Ambacht er een aantrekkelijke openbaarvervoer verbinding bij die het aantal verkeersbewegingen naar dat waterbusplein zal verhogen. Ambacht Uw Belang zal pleiten voor een openbaarvervoer verbinding van het centrum van Ambacht naar het waterbusplein.

De verschuiving van mobiliteit zal ook een verhoogd gebruik van fiets of scooter tot gevolg hebben. Ambacht Uw Belang zou graag zien dat er bij de diverse winkelcentra en andere veel publiek aantrekkende locaties er bewaakte stallingen komen.

Leefbaarheid

Ambacht Uw Belang vindt het belangrijk dat Hendrik-Ido-Ambacht leefbaar en aantrekkelijk blijft. Ontwikkelingen in het centrumgebied dragen hier aan bij. Naast aantrekkelijke wandelgebieden tussen de Schoof en de Cascade is er meer behoefte aan reuring. Het succes van het foodtruckplein in 2019 toont dit eens te meer aan. Onze partij pleit er voor om het foodtruckfestival een jaarlijks evenement te maken en dit te combineren met lokale musici. Niets is zo leuk als onder het genot van een hapje en drankje naar ontspannende muziek te luisteren.
Daar waar de lokale ondernemers evenementen willen organiseren moet dit mogelijk zijn zonder dat de gemeente te veel beperkende maatregelen oplegt.

De energietransitie

Ambacht Uw Belang heeft grote bedenkingen bij de energietransitie. Op dit moment is totaal onbekend wat de kosten en de impact hiervan zullen zijn. De keuze van de nationale regering om in 2050 energie neutraal te zijn geven grote uitdagingen. Wij stellen ons op het standpunt dat de energietransitie kostenneutraal zal moeten verlopen, dus niet duurder dan nu. Welke keuzes gemaakt moeten worden zullen van geval tot geval bezien moeten worden. Participatie van de betrokken bewoners is wat ons betreft cruciaal.
De energietransitie brengt ook een verrommeling met zich mee. Als je nu door het dorp loopt zie je her en der zonnepanelen op de daken liggen. Deze panelen hebben verschillende afmetingen en kleuren die beeldverstorend werken. Naast beeldverstorend brengen zonnepanelen nog meer problemen met zich mee, specifiek op het gebied van veiligheid. Door het ontbreken van veiligheidseisen zie je steeds vaker dat zonnepanelen na een defect brand veroorzaken. Zolang dit niet geregeld is zijn wij geen voorstander van zonnepanelen.

Milieu


Ambacht Uw Belang hecht grote waarde aan ons leefmilieu. Het dorp Ambacht heeft een groen karakter en dat willen wij zo houden. Het is daarom belangrijk dat iedere Ambachter zijn of haar steentje bijdraagt om het milieu te beschermen . Een van de makkelijkste maatregelen is het schoon houden van ons dorp. Ziet u afval op straat, en is het niet te groot, raap het op en gooi het in de eerste de beste openbare prullenbak die u tegenkomt. Naast het schoonhouden van de buitenruimte is het ook belangrijk dat we ons afval zo veel mogelijk scheiden. Oude papier en plastic, blik en drankverpakkingen worden nu al met regelmaat opgehaald. In de loop van 2022 zal het grondstoffenbeleid verder worden aangepast op het gebied van restafval en GFT-e. Ambacht Uw Belang hanteert daar het principe van de vervuiler betaald, en dan niet per zak maar per gewicht wat in onze ogen de enige eerlijke wijze is. Dat HVC hier dan nog een uitdaging voor heeft is een feit wat oplosbaar is.

Economie en financiën


Ambacht Uw Belang kan hier kort en krachtig in zijn. De gemeente faciliteert met goede, aantrekkelijke bedrijfsterreinen en de ondernemers gebruiken die terreinen om hun activiteiten uit te voeren. Met de bouw van het circulaire bedrijven terrein Ambachtse Zoom is er een belangrijke stap gezet om aantrekkelijk te blijven en duurzaam te zijn. Na dit bedrijventerrein is de ruimte voor bedrijventerreinen in Hendrik-Ido-Ambacht er vrijwel niet meer. Na de Ambachtse zoom hebben we nog 1 bedrijventerrein over (ter hoogte van Karwei) waar nog watergebonden bedrijven zich kunnen vestigen.
Oudere terreinen kunnen uiteraard gerevitaliseerd worden om zo aantrekkelijk te blijven. Een ontwikkeling die we op de oudere bedrijventerreinen rond de Noord hebben gezien dat het werkt. Onze partij heeft er alle vertrouwen in dat de samenwerking in Drechtsteden verband zal leiden tot meer economische activiteiten die watergebonden zijn.
Op financieel gebied zijn wij voorstander van een prudent begrotingsbeleid. De stijgingen van de lasten voor de burger moeten hooguit de inflatie volgen en geen procentpunt meer dan dat. Een eeuwenoude belasting die Ambacht nog steeds hanteert, de hondenbelasting, kan wat Ambacht Uw Belang betreft afgeschaft worden. Indien dat niet politiek haalbaar is dient de hondenbelasting bevroren te worden op prijspeil 2021.

Slotwoord

Het hierboven geschreven verkiezingsprogramma is niet uitputtend. Evenzo is het dat eerder geschreven verkiezingsprogramma’s van Ambacht Uw Belang nog steeds punten bevatten die wij graag uitgevoerd zien worden. Het is aan u, de kiezer, om ons programma op haar waarde te beoordelen en dit te belonen met uw stem op 14, 15 of 16 maart 2022.
Wij danken u voor uw aandacht.