Lokale politieke partij Hendrik-Ido-Ambacht     

 
   

     

Programma 2018 A.U.B. Ambacht Uw Belang

 

Wij zijn een partij voor mens en dier!

 
Wat hebben wij in het verleden gedaan
 
Programma
 
Veiligheid
Rampen
Leefbaarheid
Parkeerbeleid
Welzijn, Onderwijs en Sociale zaken
Jeugdzorg
Verkeer
Milieu
Economie
Financien
Ruimtelijke zaken
Bestuur
Partij
Ambacht is belangrijk
 
 

Wilt u weten waar onze partij voor staat en wie wij zijn? Kijk dan eens naar het verleden! Waardeert u iemand voor wat hij of zij belooft te gaan doen of voor wat hij of zij gedaan heeft!

Wat heeft onze partij gedaan?

* AUB is een partij welke staat voor gelijkheid voor alle burgers. Wij waren de enige politieke partij die tegen de opvang van asielzoekers was.  Dit werd ons binnen de Gemeenteraad niet in dank afgenomen. In Nederland wordt je geacht op te komen voor minderheden. Wel, wij vinden het ook heel normaal om op te komen voor Nederlanders. Zeker als wij of deze mensen bang zijn welke gevolgen de grote aantallen vluchtelingen kunnen hebben voor onze maatschappij. Wij vinden dat je in een democratie voor je mening uit mag komen. Daar hoef je het niet mee eens te zijn. Maar je moet die mening wel respecteren. En niet veroordelen. (I.v.m. een mening mag men tegenstanders van opvang niet gelijk als fascisten neerzetten) Het was in 2015 al snel duidelijk, door de vele protesten in Nederland, dat veel landgenoten niet blij waren met de komst van vluchtelingen in hun Gemeente. Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 60% van de Nederlanders zich als eerste zorgen maakt over de komst van vluchtelingen/statushouders.

 * Yulius nee!

AUB was de enige politieke partij die tegen de komst van deze zware instelling was. Dit was het belang van de veiligheid van u en onze kinderen! Zeker voor de burgers die er dichtbij wonen. Wij komen in dit geval dus niet op voor een minderheid maar voor de veiligheid van de meerderheid die hier woont.

* Geen onbeperkte en ongecontroleerde bewoning in leegstaande woningen door buitenlandse werknemers! AUB was de enige politieke partij die hier een stelling tegen nam!

* Meer honden uitlaatstroken en losloopgebieden!

AUB is de enige politieke partij die hier jarenlang voor gepleit heeft. Deze uitlaatstroken en losloopgebieden zijn verspreid over de Gemeente gekomen! Wel een hoge belasting, maar geen voorzieningen. Nu is de dure hondenbelasting zelfs een doelbelasting geworden. Dat wil zeggen dat deze belasting uitsluitend voor uw hond(en) gebruikt mag worden. Na 3 jaar onderhandelen van A.U.B. in de Raad voor meer losloopgebieden en meer uitlaatzones, heeft onze partij dit uiteindelijk dan toch voor elkaar gekregen. Hier is de partij trots op!

* Een braderie of markt voor winkelcentrum Hoog Ambacht in De Volgerlanden.

Bij de vorige verkiezingen hebben wij in onze campagne deze wens geuit.           
Door medewerking van de coalitie is de markt er gekomen. Weliswaar niet op zondag, maar hij er. En met succes.

* Sloten uitbaggeren in de winter.

A.U.B. heeft kritiek geuit op het uitbaggeren van sloten na november. Zelfs met ijs op de sloten werd dit gedaan. Veel dieren die in winterslaap zijn of te traag door de kou worden op die manier vermoord. De wethouder heeft toegezegd dit in de gaten te houden.

* Maaien in de zomer.

De Gemeente maaide te vaak. Wij vinden dat gras en onkruid tot bloei moet komen om o.a. vlinders en bijen ook kansen te geven. Minder vaak maaien is goedkoper en geeft biodiversiteit meer kans.

* Gemeentelijk groen:

A.U.B. heeft al vaker gepleit voor een lijst met bomen welke wel of niet op een bepaalde afstand van een woning gezet mag worden. Zowel voor de Gemeente als de burgers. Dit om overlast en dure procedures voor of tegen kappen te voorkomen. Dus geen grote bomen dicht bij woningen. Immers een mens heeft ook zon nodig! Als gevolg hiervan is er nu een Bomenbeleidsplan.

Ook de gronden die de Gemeente heeft verworven moeten beter beheerd worden. Denk hierbij aan Volgerlanden-Oost en Noordoevers. Omdat er jarenlang gewacht wordt op woningbouw komen er vanzelf jonge bomen op. Goed voor de natuur en tegen de luchtvervuiling. Deze bomen worden groter en vallen met de jaren qua grootte ongemerkt onder een kapvergunning. Jammer genoeg protesteren sommige partijen en organisaties tegen het kappen van die bomen wat de Gemeente (de burger) weer veel geld kost aan procedures.

Om deze kosten te voorkomen wil A.U.B. het volgende. Jonge bomen kunnen beter vroegtijdig afgemaaid worden. Net als bij de boer. Wat wij nog beter vinden is het onderhoud van de gronden, waar mogelijk, met schapen! Dat is goedkoop en een mooi gezicht. Dit gebeurt nu!

A.U.B. is het verder eens met het groen- en bomenplan.

* Dierenmishandeling:

Onze partij vindt het heel belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al in aanraking komen met dieren. Het Jeugdspeelpark, Frelustal en de scholen spelen hier een belangrijke rol.

* De partij A.U.B. wil graag een Dierenwelzijnsnota.

Politie en/of B.O.A. moeten kunnen signaleren en optreden bij het constateren van dierenmishandeling. Dat is dan ook de reden dat A.U.B. heeft gepleit voor een dierenwelzijnsnota en deze hebben we gerealiseerd.

* Het terugbrengen van overlast door jongeren in het Burgemeester Baxpark en andere hangplekken. (jongeren mogen, net als wij vroeger hebben gedaan, nog wel ergens staan of hangen). Onze partij pleit dan ook voor een aantal punten waar jongeren samen kunnen komen.

* Er is een nieuw aula-uitvaartcentrum gekomen op de begraafplaats aan de

Achterambachtseweg! Dit was een grote wens van A.U.B., die is uitgekomen.

* Het nieuwe Jeugdspeelpark is uitgebreid en is inmiddels verhuisd naar de Sandelingen en vordert gestaag. Hier is A.U.B. altijd voorstander van geweest.

* Koningsdag en de Zomerparkdag worden steeds grotere evenementen, dit zijn gezellige dagen.

* De kruising Vrouwgelenweg-Antoniuslaan is nu veilig geworden doordat hier een rotonde gemaakt is.

* Er komen meer parkeer gelegenheden in de Volgerlanden.

A.U.B. is altijd voorstander van geweest van uitbreiding van parkeerplaatsen op diverse locaties. Deze extra parkeerplaatsen zijn inmiddels gerealiseerd of zijn in voorbereiding.

* Meer horeca buiten de wijken!

Wij hebben vele jaren uitbreiding van onze Gemeente gehad. Dit gebeurt nog steeds. De Gemeente groeit gestaag door. Dat betekent dynamische jonge wijken. Aan de ene kant willen deze mensen rust en veiligheid als zij thuiskomen. Deze mensen willen echter ook kwaliteit van wonen in hun dorp zoals groen, onderwijs en winkels.

Echter voor de politiek geeft dit volgens A.U.B. ook de verplichting hierop te anticiperen. Onze kinderen worden groot, willen sporten maar ook uitgaan. Hier is een spanningsveld. Rust en veilig wonen, maar ook vertier zonder overlast. Met de Zomerparkdag en Koningsdag lukt dat. Daarom wil A.U.B. vanaf de oprichting in 2006 de Gemeente ook wat gezelliger hebben. De kinderen meer dicht bij huis houden. Geen extra horeca in de wijken, maar daarbuiten, aan de rand van de Gemeente. Met Happy Italy zijn wij blij, nu nog wat horeca bij het Havenhoofd of een plein langs het water bij de Waterbus. Onze kinderen kunnen lopend of met de fiets naar huis. Jongeren uit de omliggende Gemeenten kunnen buiten de wijken om via de dijk of brug naar Alblasserdam, Ridderkerk of Zwijndrecht.

 * Wij moeten een zelfstandige gemeente blijven!

Geen deelgemeente van een Drechtstad. Samenwerken op sommige gebieden kan een goede zaak zijn. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Sommige partijen vormen regionale fracties en verliezen daardoor een deel van de Ambachtse identiteit en onze lokale democratische vertegenwoordiging.

Wij willen een zelfstandige Gemeente blijven met een rustig en veilig gevoel voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen. Te ver doorvoeren van veranderingen kan nadelig ten uitvoer komen.

Wij vinden Hendrik-Ido-Ambacht goed zo als het is! Wij zijn tevreden. Ambacht is rustig en veilig.

* Een nieuw binnen Zwembad!

A.U.B. heeft altijd gepleit voor een nieuw binnenzwembad binnen onze dorpsgrenzen. Wij zijn dan ook erg verheugd met het nieuw te bouwen binnenzwembad. Het buitenzwembad zal worden gerenoveerd. 

Wij zijn blij met de initiatieven van wethouder Van der Giessen om vooraf de wensen van iedere partij in kaart te brengen, voor wat betreft de nieuwbouw van ons zwembad, middels een enquÍte. Dat onderstreept het "samen" gevoel.

A.U.B. heeft bij de commissievergadering gezegd dat bij verder onderzoek naar kosten niet de fouten van de Gemeente Dordrecht gemaakt mogen worden. Omdat hier geen roestvrij materiaal gebruikt was voor het ophangen van b.v. lampen en geluidsboxen en viel er zelfs een lamp naar beneden. Ook de goedkope deurknoppen moesten later vervangen worden. Hier blijkt maar weer uit dat goedkoop alsnog duurkoop wordt. Materialen moeten duurzaam zijn en voldoen aan inrichting en veiligheidseisen.

 

Programma

Punten die genoemd zijn onder het kopje: ďWat hebben wij bereikt!Ē behoren natuurlijk ook bij het programma Veilig en Leefbaar!

Veiligheid:

Onderstaande tekst staan wij nog steeds achter, echter wij hebben het gevoel dat het qua veiligheid en overlast de laatste tijd beter gaat. Overleg tussen de jongeren, de buurtbewoners en de wijkagent aan de voorkant van het probleem hebben positieve invloed. Ook bij ouderen is het lontje soms te kort. Samen praten en flexibel zijn is belangrijk.

Veiligheid en het veiligheidsgevoel is voor onze partij heel belangrijk. Dit heeft de hoogste prioriteit. Hoever mogen groepen jongeren gaan met intimidatie, schelden en geweld op hangplekken of op school? Als praten niet meer helpt dan moet je als overheid durven aanpakken! Financieel, taakstraffen of regelmatig oppakken voor verhoor. De taakstraf moet ook gecontroleerd en uitgevoerd worden. Hier is nog veel winst te behalen via de opvoeding en school. Camerabewaking, waar regelmatig onoplosbare overlast is.

Ouders moeten financieel aangesproken kunnen worden bij overlast of schade door hun kinderen. Ouders zijn tenslotte verantwoordelijk voor hun kinderen en niet de maatschappij. Als ouders niet in staat zijn hun kinderen aan te kunnen, dan eventueel jeugdzorg inschakelen.

Controle in de avonduren in het weekeinde door politie of een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Deze kunnen en moeten handhavend streng optreden. Het is aangetoond dat dit preventief werkt! Burgerparticipatie speelt hierbij een belangrijke rol. Samen de wijk verbeteren en veiliger maken.

De politie moet weer durven optreden en zich gesteund voelen door ons rechtssysteem. Recentelijk is het veiligheidsgevoel omlaag gegaan. Er vinden meer inbraken plaats en ook de verkeersveiligheid laat te wensen over. Het gemis aan toezicht op straat wordt merkbaar. A.U.B. wil dat de burgemeester in de driehoek zich sterker maakt voor meer toezicht.

Rampen:

A.U.B. heeft al vaker gemeld dat een chemiebedrijf, met opslag, aan de Lintsedijk te Zwijndrecht, een groot risico met zich meebrengt. Dit bedrijf (Brenntag Nederland B.V.) is gelegen in de Gemeente Zwijndrecht maar de risicoís overstijgen dit. In dit licht moet er ook gedacht worden aan het rangeerterrein Kijfhoek (voorval 2011)

Waarom?

Dit bedrijf is aan de waterkant gelegen naast de spoorlijn Rotterdam richting Breda. Tevens is dit bedrijf net naast c.q. onder de brug naar Dordrecht gelegen en ook nog boven de tunnel in de A16. Bij calamiteiten geeft dit een groot risico op chemische verontreiniging in de lucht, grond en het water. Het spoelwater van de brandweer kan direct de rivier De Oude Maas in. De totale infrastructuur richting het zuiden zou ďplatĒ komen te liggen.
A.U.B. zal dan ook blijven pleiten voor een extra ontsluitingsweg zodat bij een ramp het dorp binnen gestelde tijd verlaten zou kunnen worden.

Men zou toch geleerd moeten hebben van Moerdijk en andere ongevallen. De overheid heeft deze situatie zelf geschapen door er woongelegenheden omheen te bouwen. Dat was goedkoper dan uitkopen en/of verplaatsen. Als er ooit een calamiteit zou plaatsvinden zullen de kosten van uitkopen en/of verplaatsen vele malen hoger zijn.

Leefbaarheid: 

Hier valt de parkeermogelijkheid onder. Indien mogelijk willen wij deze vergroten.

Gezien de economische situatie is het belangrijk om de huidige positieve financiŽle situatie van onze Gemeente te behouden. Hier moeten wij bovenop zitten en alleen het mogelijke willen. Indien noodzakelijk moeten wij in "eigen huis" bezuinigen en niet in de voorzieningen. Wij hebben een mooie rustige Gemeente, met dorps karakter, dit moet zo blijven.

Het mag van politieke partij A.U.B. wel wat gezelliger. Graag zou onze partij meer uitgaansgelegenheid voor jong en oud in ons dorp zien. Dit houdt tevens wat meer jongeren van de straat. Onze gemeente zit niet te wachten op overlast als gevolg van drank-, en drugsgebruik en verwante zaken. Het is de taak van het gezag om hier op toe te zien en waar nodig te handhaven.

De leefbaarheid van ons dorp moet zo optimaal mogelijk benut worden (parkeren, wegen en openbaar groen). Bij overlast in het zwembad na 2 waarschuwingen de toegang voor 1 seizoen weigeren.

Niet meer te hoge flats of appartementen bouwen.

Uitlaatplaatsen en losloopgebieden (hondenpoep). Verdere uitbreiding uitlaatplaatsen voor honden in het openbaar groen. Dit om hondenpoep overlast terug te dringen door de hondenbezitter meer ruimte te geven op duidelijk aangewezen plaatsen. Maak  natuurlijke verbindingen tussen de losloopgebieden zodat een gezonde wandelroute voor mens en dier ontstaat. Streng beboeten bij poepen op andere plaatsen m.n. op speelplaatsen.

Parkeerbeleid:

Bij knelpunten parkeerplaatsen uitbreiden in het openbaar groen, indien dit mogelijk is. Als je net een woning gekocht hebt in De Volgerlanden moet je ook je auto kwijt kunnen in de buurt van je woning. Beter anticiperen op parkeerbehoefte voor De Blije Borgh, Petra Kerk en andere voorzieningen.

Meer parkeerplaatsen in de Tesselschadestraat. Dwars op de weg in het openbaar groen is volop plek. De Rozengaarde heeft 17 parkeerplaatsen voor 60 flatwoningen. De Wilgenweerd heeft 32 parkeerplaatsen voor 60 flatwoningen. Dit geeft onvrede en overlast in aangrenzende straten. Hier is oplossen nog mogelijk! Dit willen wij ook uitbreiden in de Jacob Catsstraat. Dat kan in het openbaar groen.

Bij buitendijkse nieuwbouw zouden wij eigenlijk nu al moeten anticiperen op de toenemende stijging van de waterhoogte. Achteraf corrigeren kost veel meer geld en verstoort het behaalde bouwresultaat.

Sneeuwvrij maken van trottoirs in de buurt van bejaardenhuizen, aanleunwoningen en bij onze voorzieningen (Cascade, etc.) Mensen moeten niet geÔsoleerd raken omdat zij niet met de rollator door sneeuw of ijzel kunnen. Het sneeuwvrij maken van de trottoirs van woningen en bedrijven is voor verantwoording van de bewoners, verhuurders en bedrijven.

Regelmatig schouwen van het overhangend groen dat overlast veroorzaakt en de veiligheid in gevaar kan brengen.

Welzijn, Onderwijs en Sociale zaken:

Jeugd moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden te gaan sporten. De gemeente moet sportverenigingen dan ook ondersteunen. Ook de scholen moeten hier een rol op zich nemen.

De WMO zo optimaal mogelijk zien te krijgen en te houden. Bijzondere aandacht voor ouderen, vereenzaming en kwetsbare groepen. De ouderen verdienen veel respect, zij hebben immers onze samenleving gestalte gegeven.

Blijven stimuleren van vrijwilligers, de betrokkenheid voor vrijwilligerswerk moet zo hoog mogelijk blijven. Mensen moeten weer graag wat voor hun vereniging doen. Dit is moeilijk gezien ons drukke leven maar het geeft echter wel voldoening.

Onze partij steunt de ontwikkelingen tot nu toe. Wij steunen de adviezen van de WMO adviesraad.

Er is echter nog veel onzekerheid. Wat gebeurt er verder met wat men in Den Haag wil en de effecten tussen het verdelen en uitvoeren van die zorg bij verzekeraars en Gemeenten?

Blijf alert op vereenzaming. Bestrijding van Ďstilleí armoede. Voortvarend beleid schuldhulpverlening van kwetsbare groepen.

Culturele voorzieningen, sportverenigingen, het Jeugdspeelpark, en ouderenwerk zo veel mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeling.

A.U.B. is er voorstander van om een eigen bibliotheek in haar gemeente te blijven aanbieden. Wel zou deze voorziening een bredere taak moeten krijgen.

Net zoals voor grote scholen is A.U.B. ook geen voorstander van grote gezondheidscentra. Dit gaat ook ten koste van het individu. Hier werken veel parttimers. Welke medicus of paramedicus krijg je vandaag? Werken zij echt zo goed samen? Vaak is hier een echte 9 tot 5 mentaliteit. Iedereen werkt hier vaak met vaste protocollen en richtlijnen. Mag het individu zijn hoofd boven het maaiveld uitsteken? Is dit nu echt goedkoper? Wie kent de patiŽnt? De patiŽnt heeft ons inziens recht op aandacht en tijd.

A.U.B. vindt dan ook dat de Gemeente individuele vestiging van zorgverleners in de wijk moet stimuleren om de burger zo lang mogelijk de kans te geven een persoonlijke keus te maken en een vertrouwensrelatie op te bouwen met een fulltime aanwezige medische of paramedische zorgverlening. Individualisten werken niet in een strak kader en kunnen daardoor hun ideeŽn en kwaliteiten beter ontwikkelen. Tevens zijn dit ondernemers (huisarts, fysiotherapeut, apotheker) die geen financiŽle ondersteuning van een Gemeente behoren te krijgen. Dit schept ongelijkheid.

Woonzorg zoals bij de Blije Borgh, het prachtige Emmastaete en Sophiastaete waar thuiszorg en verpleging bij de ouderen gevestigd is, is een goede zaak. Wat A.U.B. betreft zouden alle gelden van het WMO ook daadwerkelijk naar de gezondheidszorg moeten gaan. A.U.B. zal hierop blijven toezien.

Jeugdzorg:

Onze partij steunt de plannen zoals deze momenteel in ontwikkeling zijn. Onze wethouder verricht in Zuid-Holland-Zuid veel werk om dit zo goed mogelijk te ontwikkelen met alle partijen.

De capaciteiten van de sportaccommodaties goed in de gaten houden m.b.t. de snelle groei van onze Gemeente.

Indien mogelijk zouden wij als partij het Voortgezet Onderwijs weer terug willen zien in ons dorp.

De Gemeente zou de betrokkenheid van ouders bij activiteiten van hun kinderen op de school moeten stimuleren. Zo zou het ďnormaalĒ moeten zijn dat bij activiteiten van scholen (waaronder ouderavonden en culturele activiteiten) er altijd ťťn of beide ouders aanwezig is/zijn.

Onderwijsachterstand moet worden voorkomen of bestreden. A.U.B. zet zich in voor het behoud van het basisonderwijs in de kleine kernen. Een school bouwt een gemeenschap. De samenwerking tussen school, kinderopvang, sport, spel, bibliotheek en welzijnswerk verdient alle aandacht.

Onze partij is geen voorstander van grote scholen, waar niemand elkaar kent. en waar je opgaat in de massa. Dit is niet bevorderlijk voor het kind. Wie zegt trouwens dat dit voordeliger is? Zijn hier ooit onderzoeken naar geweest?

Vergelijk niet alleen de kosten, maar ook de financiŽle gevolgen voor de maatschappij bij vroegtijdige uitval en sociale achterstand van onze kinderen. Ook de sociale controle is hierdoor verminderd en daardoor de sociale cohesie. En die is nu juist zo belangrijk. Onze normen en waarden beginnen thuis en op school.

Verkeer:

De aansluiting met de A16 wordt beter op het inwonersaantal afgestemd! De capaciteit tijdens de spits is niet toereikend. Ook de doorstroom naar Zwijndrecht loopt vast. Wat heeft dit tot gevolg bij een grote calamiteit op Kijfhoek of de Betuwelijn indien er met spoed geŽvacueerd moet worden?


De aansluiting van de grote lijnen door de provincie zouden beter op het fijnmazige aansluitend vervoer afgestemd moeten worden. Daarnaast zouden de haltes bij commerciŽle activiteiten gesitueerd moeten worden. Ook zouden de haltes op hoogte gemaakt moeten worden zodat instappen voor ouderen, personen met kinderwagen, rolstoelgebruikers en dergelijke gemakkelijker zal worden. Op deze manier willen we het openbaar vervoer duurzaam en leeftijd bestendig maken.

Milieu:

Wij moeten lokaal ook alert blijven op duurzaamheid en klimaatgevolgen.

A.U.B. zou graag zien dat er door de gemeente vooraf goed wordt gecommuniceerd over hoe te handelen bij welke calamiteit. Alleen door vooraf te informeren in bijvoorbeeld de lokale media kan ten tijde van een calamiteit paniek zo veel mogelijk worden voorkomen omdat een ieder eigenlijk al zou kunnen weten wat er van hem/haar verwacht wordt.

Economie:

Goede samenwerking met het bedrijfsleven. Dit ook tussen bedrijfsleven en scholen om de hoeveelheid stageplekken te bevorderen.

Bereikbaarheid en parkeerruimte bedrijventerrein zo goed mogelijk houden. Bestaande en nieuw uit te geven bedrijfsterreinen zoveel mogelijk promoten en benutten. Het te ontwikkelen terrein tegenover de karwei ligt al te lang braak.

Oude/verlaten panden dienen zo spoedig mogelijk gesloopt of her-ontwikkeld te worden om op die manier leegstand te voorkomen of in te perken.

Gebruik de historie van ons dorp in nieuwe projecten. Wellicht kunnen bedrijven binnen hun terrein een stukje maritieme historie tonen, dit om de jeugd een stukje cultureel erfgoed mee te geven.

A.U.B. is voorstander van een beperkte mogelijkheid tot openstelling van winkels op zondag. Natuurlijk alleen voor bedrijven welke dit wenselijk achten. A.U.B. is van menig dat het bespreekbaar moet zijn om winkeliers de mogelijkheid te bieden op jaarbasis een aantal koopzondagen hun winkel open te stellen. Het zal echter altijd een besluit van de winkelier zijn of zij mee doen aan deze openstelling. Zeker rondom de feestdagen zou hier veel vraag naar (kunnen)zijn. Wij zijn er voorstander van dat dit altijd een keuze van de ondernemer moet zijn en blijven en niet een dwingende eis van de exploitant van winkelcentra..

FinanciŽn:

Beperken lasten van de burgers op alle terreinen. A.U.B. blijft zich inzetten voor lage lasten voor de inwoners van Hendrik Ido Ambacht. Moeten de gestegen WOZ waardes terug vloeien naar de Algemene middelen of wordt de OZB verlaagd? A.U.B. zet zich in voor het laatste.

Het realiseren van projecten moet haalbaar en leefbaar zijn en indien nodig heroverwogen worden.

Wat wij ook willen, het moet wel financieel haalbaar zijn! Ook op lange termijn Een financieel gezonde Gemeente staat als basis voor een goede toekomst.

Ruimtelijke zaken:

We hopen dat er goede ontwikkeling ontstaat in vernieuwing van het winkelcentrum De Schoof. Goede communicatie tussen de gemeente en de winkels en de bewoners is nodig.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Ambachtsezoom moet nauwlettend gevolgd worden.

Verder zijn we blij dat het Perenlaantje aaneen gaat sluiten met meer groen i.p.v. woningen in de Volgerlanden.

De Waalvisie (o.a. recreatie) gaat de goede kant op. A.U.B. blijft hierop toezien.

Bestuur:

Hendrik Ido Ambacht moet wat ons betreft een zelfstandige gemeente blijven. Een goede samenwerking met de omliggende Gemeenten met behoud van onze zelfstandigheid is essentieel. Geluiden voor herindelen dienen we zoveel mogelijk de kop in te drukken.

Wat bedoelen wij hiermee?

Samengaan met welke gemeente dan ook is wat A.U.B. betreft niet aan de orde. Samenwerking loont op onderdelen wel de moeite, zoals bijvoorbeeld welzijn.

Een Drechtraad moet geen nieuwe bestuurslaag worden. A.U.B. zal met andere partijen moeten samenwerken om te voorkomen dat de landelijke politiek hun invloed gaat uitoefenen op de lokale politiek van Hendrik Ido Ambacht. Hendrik Ido Ambacht moet haar eigen identiteit behouden.

Service en bereikbaarheid van het Gemeentehuis moet zo optimaal mogelijk zijn.

Onze partij staat voor een optimale dienstverlening aan alle burgers. Burgers moeten op het gemeentebestuur kunnen rekenen. Afspraken dienen nagekomen te worden, brieven moeten tijdig beantwoord worden, problemen zo snel en goed mogelijk worden opgelost.

Gemeentebestuur en ambtelijk apparaat moeten zich transparant opstellen en beschikbaar en dienstbaar zijn aan haar burgers.

Een optimale communicatie tussen gemeentebestuur en burger dient hoog in het vaandel te staan. De gemeente moet veel eerder de burgers inlichtten en niet 1 week van tevoren via de lokale media of de website.

De regelgeving moet vereenvoudigd worden.

 

Partij:

 

Ambacht Uw Belang (A.U.B.) is in 2006 opgericht.

 

A.U.B. is al bijna 12 jaar actief in de lokale politiek van Hendrik Ido Ambacht

 

Wij worden niet gedreven door politiek fanatisme.                                                          

 

Wij pretenderen niet alles te weten.                                                                                  

 

Wij pretenderen niet alles goed te doen.                                                                     

 

Wij zijn geen verlengstuk van een landelijke moederpartij.                                             

 

Wij hebben geen landelijke politieke ambities.                                                                   

 

Wij willen ons echter inzetten voor ons dorp en onze burgers.                                  

 

Wij voelen ons betrokken bij ons dorp.                                                                         

 

Wij respecteren uw stemkeuze.

 

Respect voor iedereen die zich gedraagt en aanpast aan normen en waarden.

 

Wij zijn voor samenwerking.

 

Ambacht is belangrijk.

 

Wij willen u overtuigen door ons programma en niet door onze andere partijen in een kwaad daglicht te zetten. Samenwerken werkt meer vruchten af.

 

Als lokale partij zijn wij afhankelijk van leden en donateurs en toevallige baten. Wilt u ons steunen? Neem dan contact op met A.U.B.

 

Om ons jarenlang raadswerk voort te kunnen zetten willen we graag nog meer steun. Misschien van u? Dus stem op A.U.B. op 21 maart 2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
  A.U.B.
  p/a Avelingen 26
  3343 EA H.I.Ambacht
  email. info@a-u-b.nl
 
   

© 2018 A.U.B. Ambacht Uw Belang - Lokale politieke partij Hendrik-Ido-Ambacht